PCSHS BURIRAM


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย

จดหมายข่าว แคแสด

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  Posted by: admin on: 28/01/2563

  ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563 ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้ดําเนินการจัดสอบคัดเลือก นักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบสอง ไปแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 โดยมีหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และรายละเอียดตามป...

 • ประกาศ ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

  Posted by: admin on: 11/07/2562

  ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ มีปฏิทินบังคับกลับของเดือนกรกฎาคม 2562 คือวันที่ 12 กรกฎาคม และส่งนักเรียนกลับหอพักในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 แต่ในสัปดาห์ถัดไปมีวันหยุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม และวันเข้าพรรษา ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 ...

 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

  Posted by: admin on: 12/06/2562

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. ...

 • กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2562

  Posted by: admin on: 06/05/2562

  กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2562...

นายศักดิ์ รุ่งแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน