Welcome To Pccbr

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย

Recent News

 • เรียกตัวสำรอง ม.1 และม.4 เข้ารายงานตัวครั้งที่ 1

  Posted by: admin on: 13/03/2561

  ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เรื่อง เรียกลําดับสํารองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รายงานตัวเข้าเรียน (ครั้งที่ 1) ...

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

  Posted by: admin on: 05/02/2561

  ตามที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รอบสอง ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และรายละเอียดตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

  Posted by: admin on: 31/01/2561

  ตามที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รอบสอง ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 -14 มกราคม 2561 โดยมีหลักเกณฑ์คุณสมบัติและรายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสต...

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)

  Posted by: admin on: 22/12/2560

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก) ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ตามรายชื่อดังกล่าวไปเข้าสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ในวันที่ 13-14 มกราคม 2561...