คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนายสุพล สิ่วไธสง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนศิลปะนางสาวนาฏณิดา ก้อนคำใหญ


นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล


นายณรงค์ เหมือนประโคน