คณะครูกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ


นางมะลิวรรณ จงปัตนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางวรางคณา ชาติมนตรี


นายสมภพ งามมาศ


นายขัตติยานันท์ โนนไธสง


นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท


นางสาวสถาพร เกษพิบูล


นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์


นางสาวนฤมล เพียขันทา


นายวิษณุ เสมียนรัมย์


นางสาววริษา พรหมบุตร


นางสาวตองตา โชครัตน์ประภา