คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางมะลิวรรณ จงปัตนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางวรางคณา ชาติมนตรี


นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท


นายขัตติยานันท์ โนนไธสง


นายพรพิพัฒน์ สอื้นรัมย์


นางสาวนฤมล เพียขันทา


นางสาวจันทรกานต์ จรรยา


นางสาวน้ำค้าง ชุ่มเสนา


นายวิษณุ เสมียนรัมย์


นางสาววริษา พรหมบุตร


นางสาวศิรินุช สุวรรณกูฎ


Mr.Ian Towers