คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา


นายภาณุพงษ์ ชาญศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา


นายพีรศักดิ์ ไลไธสง


นายฉลาด ชนไพโรจน์