คณะครูกลุ่มการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์


นางนันทวัน  คำสียา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายประกอบ พิมพ์ตะครอง


นางปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ


นางรัตเนตร วิชัยผิน


นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์


นายสถาฝน สัตบุตร


นางสาวรฐา ยอดน้ำคำ


นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล


นางมธุรส ศิริวัฒนมงคล


นายสุริยัน หนันดูน


นางสาวนริศรา ไชยสงคราม


นายณัฐพงษ์ สายแสงจันทร์