คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางรฐา ป้อมเกษตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายประกอบ พิมพ์ตะครอง


นางปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ


นางรัตเนตร วิชัยผิน


นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์


นายสถาฝน สัตบุตร


นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล


นางมธุรส ศิริวัฒนมงคล


นายสุริยัน หนันดูน


นางสาวนริศรา ไชยสงคราม


นางสาวปวีณรัตน์ เกียรติวิทยา


นายณัฐพงษ์ สายแสงจันทร์


นางสาวเสาวลักษณ์ วงษาสนธิ์