เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางสาวเดือนนภา นามกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวภู่สุลักษณ์ วงศ์วรวิวัฒน์
เจ้าหน้าที่โภชนาการ


นางปาริชาติ เสนาคำ
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นางปิยธิดา กิตติรัตนกรกุล
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวสุภาวดี บุญแสน
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวนิสิตรา สุดโสม
เจ้าหน้าที่การเงิน


นางสาวสิริรัตน์ สิ่วไธสง
เจ้าหน้าที่การเงิน


นายวิศนุกุล สุวรรณวงษ์
เจ้าหน้าที่แผนงาน


นางสาวบัณฑิตา ภูจอมเงิน
เจ้าหน้าที่กิจการ


นายดนุพล บัวผัน
เจ้าหน้าที่่่บริการ


นางกรัณฑรัตน์ จงปลื้มปิติ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


นางสาวนิชาภา หล้าเนตร
เจ้าหน้าที่พยาบาล


นายอุทัย พุทธลา
เจ้าหน้าที่ประจำห้อง STEM Lab