เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางสาวภู่สุลักษณ์ วงศ์วรวิวัฒน์
เจ้าหน้าที่โภชนาการ


นางสาวเดือนนภา นามกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางปาริชาติ เสนาคำ
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นางปิยธิดา กิตติรัตนกรกุล
เจ้าหน้าที่พัสด


นางสาวสิริรัตน์ สิ่วไธสง
เจ้าหน้าที่การเงิน


นายวิศนุกุล สุวรรณวงษ์
เจ้าหน้าที่แผนงาน


นางสาวสุภาวดี บุญแสน
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวบัณฑิตา ภูจอมเงิน
เจ้าหน้าที่กิจการ


นายกฤษณพล พลพวก
เจ้าหน้าที่่่บริการ


นางสาวนิชาภา หล้าเนตร
เจ้าหน้าที่พยาบาล


นายณัฐพันธ์ อุ่นไธสง
เจ้าหน้าที่บริการประจำสำนักงานวิชาการ


นายอุทัย พุทธลา
เจ้าหน้าที่ประจำห้อง STEM Lab