คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี


นางกัลยาณี  วัฒนธีรางกูร


นายสิงขร สมันสุข


นางสาววัชราภรณ์ แสนนา


นางสาวรัชนี วุฒิยา


นางมุกดา หอมมาลี


นางสาวลาวัลย์ ศิริสุข


นางสาววิลาวัลย์ พรมชุม

สาขาวิชาชีววิทยา


นายเกียรติศักดิ์ บุตรสุด


นางสาวธณิดา วงค์พุฒ


นางรพีพร ตะเคียนราม


นางสาวศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์


นายธเนษฐ อาจพลไทย


นายภานุพงศ์ ปราบหนองบัว

สาขาวิชาฟิสิกส์


นางพณิฐพิดา ยางงาม


นางสาวรวิวรรณ กองมาศ


นางสาวยุวดี สุวรรณ์


นางสาวชญาดา ตะวันหะ


นางสาวนภาพร เทียมทะนง


นายมาฆภูมิ ชุมพลวงศ์


นายหัฏฐกร แก้วขอนแก่น


นางวรัญนภรณ์ จันทร์ศรี


นางวัลยา บุราณรมย์


นางสาววาสนา สดไธสง

สาขาวิชาเทคโนโลยี


นายพีระ บุญฉลาด


นายเอกชัย วัฒนไชย


นายปรีชา ศาลางาม


นางปิ่นวรัศมิ์ เอ็มประโคน


นายสกลเกียรติ ขันทอง


นางสาวเภาวะกา ศรีมา


นายชัยยศ คุณแสน


นายนัฐพันธ์ อุ่นไธสง