คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี


นางกัลยาณี  วัฒนธีรางกูร


นายสิงขร สมันสุข


นางสาววัชราภรณ์ แสนนา


นางสาวรัชนี วุฒิยา


นางสาวมุกดา จำนงค์ศรี์


นางสาวลาวัลย ์ ศิริสุข


นางสาววิลาวัลย ์ พรมชุม

สาขาวิชาชีววิทยา


นายเกียรติศักดิ์ บุตรสุด


นางสาวธณิดา วงค์พุฒ


นายธิติ เพียรโคตร


นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง


นางรพีพร ตะเคียนราม


นางสาวศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์


นายธเนษฐ อาจพลไทย


นายภานุพงศ์ ปราบหนองบัว

สาขาวิชาฟิสิกส์


นางพณิฐพิดา ยางงาม


นางสาวรวิวรรณ กองมาศ


นางสาวยุวดี สุวรรณ์


นางสาวนภาพร เทียมทะนง


นายมาฆภูมิ ชุมพลวงศ์


นางวรัญนภรณ์ จันทร์ศรี


นางวัลยา บุราณรมย์