คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางอรุณศรี   มณีวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายพิชัย   ขวัญทอง


นางสาววีรอร เหมางกูร


นางสาวชนันพัฒน์   วรรณวิจิตร


นางสาววิไลวรรณ   ใยทอน


นายกิตติพิชญ์ วรโชติสุพัฒภาคิน


นายพงศธร  รุ่งโรจน์


นางสาวชนางสาวปวีณา   บุญฤกษ์