คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางอรุณศรี   มณีวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายพิชัย   ขวัญทอง


นางสาววีรอร เหมางกูร


นางสาวรดารัตน์   สระทองดี


นางสาวชนันพัฒน์   วรรณวิจิตร


นางสาววิไลวรรณ   ใยทอน


นายพงศธร  รุ่งโรจน์


นางสาวชนางสาวปวีณา   บุญฤกษ์