คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายคมสัน กรวยสวัสดิ์


นางดวงพร อรุณโน


นางจารุวรรณ ขวัญทอง


นางอิสรีย์ เจริญพันธุวงศ์


นางสาวเณรัญญา พจนารถ