คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวกมลรัตน์ ภวภูตานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร


นายคมสัน กรวยสวัสดิ์


นางดวงพร อรุณโน


นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์


นางอิสรีย์ เจริญพันธุวงศ์