ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย นิวัฒนุวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :พ.ศ.2537
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ บุญวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :พ.ศ.2539 – 2545
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา เชื่อมชัยตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545 – 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย ทีรฆวณิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 – 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ ก้อนคำใหญ่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 – 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายประชุม พันธุ์พงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ รุ่งแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน