คณะผู้บริหารนายศักดิ์  รุ่งแสง
ผู้อำนวยการ


นางสมร  กุลสิงห์
รองผู้อำนวยการ


นายทินกร อินโท่โล่
รองผู้อำนวยการ


นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
รองผู้อำนวยการ


ว่าที่ ร.ท.ปริญญา กางรัมย์
รองผู้อำนวยการ