By: admin Posted: 22/12/2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบแรก ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ป

บัดนี้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ได้ดำเนินการตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประกาศผลผู้สอบได้รอบแรก จำนวน 300 คน โดยพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันสูงสุดเรียงตามลำดับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จึงประกาศผลผู้สมัครที่เข้าสอบและสอบได้รอบแรก เพื่อเข้าสอบรอบสองรวมจำนวน 303 คน เนื่องจากลำดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากัน ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เรียงตามชื่อจังหวัด ชื่อโรงเรียน และชื่อนักเรียน (ไม่เรียงลำดับคะแนนที่สอบได้) ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ตามรายชื่อดังกล่าวไปเข้าสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 รายงานตัวเข้าสอบเวลา 08.00 น. โดยให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบตามตารางสอบดังนี้ เวลา วิชาที่สอบ วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. คณิตศาสตร์ (เน้นการ คิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา) เวลา 13.00 น. – 16.00 น. วิทยาศาสตร์ (เน้นการ คิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา) เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนรอบสอง การประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ใช้เกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้ 1. การตัดสินให้นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงและตัวสำรองจะพิจารณาจากคะแนนมาตรฐาน T (T–Score) โดยกำหนดสัดส่วนคะแนนมาตรฐาน T (T–Score) ของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 60 ต่อ 40 2. นำคะแนนที่ได้จากสัดส่วนในข้อ 1. มารวมกันเพื่อจัดเรียงลำดับ โดยไม่นำคะแนนสอบรอบแรกมาพิจารณา 3. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงลำดับที่ 1 – 144 พิจารณาจากคะแนนรวมจากข้อ 2 สูงสุดตามลำดับ จากนักเรียนทุกคนที่เข้าสอบรอบสอง 4. กรณีที่มีคะแนนรวมในข้อ 2 เท่ากัน จะพิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนนมาตรฐาน T (T-Score) ในวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าเป็นผู้ได้ลำดับที่ดีกว่า 5. นักเรียนที่เข้าสอบรอบสอง ทุกคนที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อเป็นตัวจริงตามข้อ 3. จะได้รับการประกาศชื่อเป็นนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกลำดับสำรอง ตามลำดับคะแนนรวมจากข้อ 2. การประกาศผลสอบรอบสอง 1. ประกาศผลสอบ ภายในวันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและติดประกาศ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 2. กรณีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกตัวจริงมารายงานตัวไม่ครบ จะเรียกนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรองมารายงานตัวโดยมีจดหมายถึงนักเรียนเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ 3. ในกรณีที่เรียกจากบัญชีสำรองหมดแล้วแต่ยังไม่ครบตามแผนการรับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จะเรียกบัญชีสำรองจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่มีเขตพื้นที่บริการติดกันตามลำดับคะแนน ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563