By: admin Posted: 05/02/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รอบสอง ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และรายละเอียดตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท

ตามที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รอบสอง ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และรายละเอียดตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บัดนี้การประมวลผลการสอบรอบสองดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่าน จำนวน ๒๘๗ คน จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้สอบได้บัญชีตัวจริง จำนวน 144 คน มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ปีการศึกษา 2561 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ ส่วนบัญชีผู้สอบได้ลำดับสำรองจัดเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จำนวน ๑๔๓ คน ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่ได้รับการประกาศผลตามบัญชีรายชื่อผู้สอบตรวจได้ตัวจริง ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) และทำสัญญารับทุนสนับสนุนการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองมารายงานตัวจนครบตามจำนวนที่กำหนด