By: admin Posted: 28/01/2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563 ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้ดําเนินการจัดสอบคัดเลือก นักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบสอง ไปแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 โดยมีหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และรายละเอียดตามป

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563 ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้ดําเนินการจัดสอบคัดเลือก นักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบสอง ไปแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 โดยมีหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และรายละเอียดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บัดนี้การประมวลผลการสอบรอบสองดําเนินการเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านทั้งกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 จํานวน 96 คน จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้สอบได้บัญชีตัวจริง จํานวน 96 คน มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563 ตามบัญชีแนบ ท้ายประกาศฉบับนี้ โดยเรียงตามลําดับเลขประจําตัวสอบ ส่วนบัญชีผู้สอบได้ลําดับสํารองจัดเรียงตามลําดับ คะแนนที่สอบได้ จํานวน 216 คน ให้ผู้ปกครองพานักเรียนที่ได้รับการประกาศผลตามบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ตัวจริง ไปรายงานตัว ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 15.30 น. ทั้งนี้ หากไม่ มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะดําเนินการเรียก นักเรียนบัญชีสํารองมารายงานตัว จนครบตามจํานวนที่กําหนด