By: admin Posted: 26/02/2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ตามที่ทางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รอบสอง ไปแล้วเมื่อวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ.2560 นั้น