By: admin Posted: 08/03/2563

เรียกรายงานตัวลำดับสำรองทำสัญญาเข้าเรียนครั้งที่ 1

ให้มารายงานตัวทำสัญญาเข้าเรียนตามประกาศ วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 15.30 น.

ประกาศเรียกรายงานตัวลำดับสำรอง ม.1 จำนวน 42 คน ลำดับ ส1 - ส42 ม.4 จำนวน 10 คน ลำดับ ส1 - ส10 ให้มารายงานตัวทำสัญญาเข้าเรียนตามประกาศ วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 15.30 น. กรณีขอสละสิทธิ์ โปรดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองนักเรียน ลงชื่อ แล้วถ่ายภาพส่งทางแชทเพจนี้ เพื่อดำเนินการเรียกรายชื่อถัดไปจนครบจำนวน