By: admin Posted: 26/03/2562

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เรื่อง เรียกลำดับสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายงานตัวเข้าเรียน (ครั้งที่ 4)

ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนเข้า เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 (ตัวสำรองครั้งที่ 3) แล้วนั้น

ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนเข้า เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 (ตัวสำรองครั้งที่ 3) แล้วนั้น บัดนี้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จะดำเนินการเรียกลำดับสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4) จำนวน 3 คน คือ ลำดับสำรองที่ ส100 – ส102 และ ชั้น โดย ให้นักเรียนลำดับสำรองดังกล่าวมารายงานตัวและทำสัญญา ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองมารายงานตัว จนครบตามจำนวนที่กำหนด จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562