By: admin Posted: 05/05/2563

เรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ออนไลน์)

เรื่อง เชิญประชุมเรื่องแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference เรียน ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ๒. ตารางเรียน รายวิชาที่เปิดสอนและข้อมูลครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๓. คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศ

เรื่อง เชิญประชุมเรื่องแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference เรียน ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ๒. ตารางเรียน รายวิชาที่เปิดสอนและข้อมูลครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๓. คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๔. วาระการประชุมฯ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้โรงเรียนเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาด ของโรค covid-๑๙ ดังนั้นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช วิทยาลัยมีมติให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แต่ละแห่ง ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ก่อนเปิดภาคเรียน ในการนี้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จะใช้เทคโนโลยีสร้าง “ห้องเรียนออนไลน์” ได้แก่ Goggle Hangout Meet เทคโนโลยีการประชุมออนไลน์ ร่วมกับ Google Classroom และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น เอกสารประกอบการเรียนการสอน การมอบหมายงานให้กับนักเรียนและงานอื่นๆ หรือวิธีการอื่นๆ ประกอบตามความเหมาะสม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ถึง ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ร่วมฟังการประชุมชี้แจงตามวัน เวลา โดยมีวาระการประชุมและช่องทางการประชุมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โปรดติดตั้งแอพพลิเคชั่น Google Hangout Meet และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี google หรือ gmail ============= วันที่ 6 พ.ค. 63 เวลา 9:30-11:30 น. ลิงค์ ม.1 https://meet.google.com/bnv-csdc-qxg เวลา 13:30-15:30 น. ลิงค์ ม.4 https://meet.google.com/yxd-phep-xdu ============= วันที่ 7 พ.ค.63 เวลา 9:30-11:30 น. ลิงค์ ม.2 https://meet.google.com/jvj-mqxb-syz เวลา 13:30-15:30 น. ลิงค์ ม.5 https://meet.google.com/wzu-ybnc-tzo ============= วันที่ 8 พ.ค.63 เวลา 9:30-11:30 น. ลิงค์ ม.3 https://meet.google.com/jvc-rrgp-kvf เวลา 13:30-15:30 น. ลิงค์ ม.6 https://meet.google.com/wsq-nvcm-wwk