By: admin Posted: 17/07/2560

การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ประกาศกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐