By: admin Posted: 31/01/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รอบสอง ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 -14 มกราคม 2561 โดยมีหลักเกณฑ์คุณสมบัติและรายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ตามที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รอบสอง ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 -14 มกราคม 2561 โดยมีหลักเกณฑ์คุณสมบัติและรายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 บัดนี้การประมวลผลการสอบรอบสองดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านทั้งกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 จำนวน 96 คน จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้สอบได้บัญชีตัวจริงจำนวน 96 คน มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ปีการศึกษา 2561 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบขึ้นบัญชี ผู้สอบได้ลำดับสำรองจัดเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้จำนวน 175 คน ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่ได้รับการประกาศผลตามบัญชีรายชื่อผู้สอบตรวจได้ผลจริงไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) และทำสัญญารับทุนสนับสนุนการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองมารายงานตัวจนครบตามจำนวนที่กำหนด