By: admin Posted: 06/05/2562

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2562 https://sites.google.com/site/pccbrreg/pr/kahndkarpthmnithesnakreiynpikarsuksa2562 เพิ่มเติม 1. วันที่ 7 พ.ค. 2562 ให้นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 2. ให้นักเรียนนำสำเนา ปพ.1 ฉบับที่จบจากโรงเรียนเดิมมาส่งงานวิชาการ 3. เตรียมยาประจำตัว และอื่นๆ เท่าที่สำคัญจำเป็น