ชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

20/10/2559

ชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2559


โดย : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมย์ในค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2559 ณ สำนักส่งเสริม และฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน