นำเสนอโครงงาน NSC (รอบ 2)

15/02/2560

นำเสนอผลงานของโครงการ (รอบที่ 2) 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ 9 ชั้น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ด้วยสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) จัดโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest: NSC 2017)” โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในระดับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ครู อาจารย์ ให้มี ทักษะ มีความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรม ซึ่งมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก (รอบที่ 1) และโรงเรียนจุฬาภรณได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอทั้งสิ้น 3 โครงการ