ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายอุทัย นิวัฒนุวงศ์

​ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :พ.ศ.2537

ชื่อ: นายชำนาญ บุญวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537-2539

ชื่อ: นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :พ.ศ.2539 – 2545

ชื่อ: นางสาวสุพัตรา เชื่อมชัยตระกูล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545 – 2546

ชื่อ: นายฉัตรชัย ทีรฆวณิช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 – 2552

ชื่อ: นายอดุลย์ ก้อนคำใหญ่

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 – 2556

ชื่อ: นายประชุม พันธุ์พงศ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556 – 2558

ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ รุ่งแสง

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงตำแหน่งเมื่อ: พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน