ทำเนียบบุคลากร

ฝ่ายบริหาร

ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสมพิศ ผาดไธสง

รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ

นายฉัตรชัย วิชัยผิน

รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารงานทั่วไป งานกิจการนักเรียนและหอพัก

นายอภิมุข อภัยศรี

รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารงานงบประมาณและแผนงาน

ว่าที่ร้อยโทปริญญา กางรัมย์

รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารงานอำนวยการและบุคคล

ข้อมูลบุคลากร

 • ฝ่ายบริหาร
 • ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 • ฝ่ายบริหารงานอำนวยการและบุคลากร
 • ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียนและหอพัก
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
 • งานแนะแนว
 • เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 • ครูผู้ดูแลนักเรียน
 • ลูกจ้างประจำ